Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հոկտեմբեր, 2008 թիվ -  հունվար, 2009 թիվ

 Ձեզ հետաքրքրող որոշ հարցերի պատասխանները  Սանատ Կումարա - 12 հոկտեմբերի, 2008 թ.
 Նոր Օրը բացվեց  Սանատ Կումարա - 20 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Հաղթահարելով ինքներդ ձեզ՝ դուք փոխում եք ձեր աշխարհը  Տեր Սուրիա - 21 դեկտեմբերի, 2008 թ.

 Դուք ունակ եք անհամեմատ ավելին անելու, քան անում եք  Հիլարիոն Վեհապետ - 22 դեկտեմբերի, 2008 թ.

 Ես ունակ եմ օժտելու ձեր էությանը կենսական ուժի և էներգիայի լրացուցիչ ծավալով  Պաշտելի Հելիոս - 23 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Մենք գալիս ենք, որպեսզի պահպանենք ձեր նպատակամղման ներուժը և ճշգրտենք այն ուղենիշերը, որոնցով առաջ եք շարժվում  Պաշտելի Լանելո՝ Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչի ներկայությամբ - 24 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Ուսմունք աշակերտի որակական հատկանիշների մասին  Տեր Լանտո - 25 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Ուսմունք կարեկցանքի և գթասրտության մասին  Պաշտելի Գուան Ին - 26 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Հասել է ձեր գիտակցության մեջ վիթխարի փոփոխություններ իրականացնելու ժամանակը  Տեր Շիվա - 27 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Ես եկել եմ, որպեսզի ձեզ առաջ մղեմ...   Պաշտելի Բաբաջի - 28 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Պահի խստությունը պարտադրում է ինձ, որ նախազգուշացնեմ ձեզ տեղի ունեցողի մասին  Վեհապետ էլ Մորիա - 29 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Ուսմունք աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխության մասին  Տեր Մայտրեյա - 30 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Նեղ արահետ է ձեզ տանում դեպի Աստվածային աշխարհի լեռնագագաթները  Պաշտելի Սերապիս Բեյ - 31 դեկտեմբերի, 2008 թ.
 Հիմա գտնվում ենք էվոլյուցիոն ուղու շատ նեղ փուլում  Հաութամա Բուդդա - 1 հունվարի, 2009 թ.
 Ուսմունք թրթռանքների փոփոխության մասին  Պաշտելի Կութհումի - 2 հունվարի, 2009 թ.
 Ճշմարտությունը, Աստված, Սերը ձեր ներսում են  Պաշտելի Հիսուս - 3 հունվարի, 2009 թ.
 Սրտակից զրույց  Մայր Մարիամ - 4 հունվարի, 2009 թ.
 Ավարտվեց ուսուցման ժամանակը և սկսվեցին գործողության յոգայի գործնական պարապմունքները  Պաշտելի Էլ Մորիա - 5 հունվարի, 2009 թ.