Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
5 հունիսի, 2008 թիվ -  1 հուլիսի, 2008 թիվ

 Լուր ընթացիկ իրադրության մասին   Սանատ Կումարա - 5 հունիսի, 2008 թ.
 Հիշեցում պատասխանատվության մասին   Սանատ Կումարա -20 հունիսի, 2008 թ.
 Հնարավորություն տվեք մեզ Երկիր մոլորակի վրա ձեր կողքից քայլելու  Տեր Սուրիա - 21 հունիսի, 2008 թ.
 Զրույց կենսականորեն անհրաժեշտի մասին  Տեր Լանտո - 22 հունիսի, 2008 թ.
 Դուք մեզ կարող եք տալ ավելի ակտիվ գործողությունների հնարավորություն  Պաշտելի Ալֆա - 23 հունիսի, 2008 թ.
 Իմաստ չունի Ուսմունք տալ, եթե այն չի ամրապնդվում գործնականում  Պաշտելի Սերապիս Բեյ - 24 հունիսի, 2008 թ.
 Ներքին Ուսմունք և արտաքին ուսմունք  Պաշտելի Հիսուս - 25 հունիսի, 2008 թիվ
 Ուսմունք այն մասին, թե ինչպես ճիշտ կլինի, որ վարվեք ձեր կյանքերում   Տեր Մայտրեյա - 26 հունիսի, 2008 թ.
 Հասել է ժամանակը, որ դրսևորեք Բուդդայի ձեր իսկական էությունը   Բուդդա Ամիտաբհա - 27 հունիսի, 2008 թ.
 Հասել է ձեր յուրաքանչյուր գործողության ու արարքի համար հաշիվ տալու ժամանակը  Հիլարիոն Վեհապետ - 28 հունիսի, 2008 թ.
 Եզրակացությունը, որին կհանգեք սույն զրույցի ընթացքում, հարավոր է, որ լինի ձեր ամբողջ մարմնավորման ամենակարևոր քայլը  ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 29 հունիսի, 2008 թ.
 Պահանջվում է բոլոր ուժերի համախմբում, պահանջվում են կոնկրետ գործողություններ, պահանջվում է ձեր օժանդակությունն ու մասնակցությունը... Պաշտելի Էլ Մորիա - 30 հունիսի, 2008 թ.
 Պահանջվում է հենց հիմա գնալ և ի կատար ածել Եղբայրության գործերը  Պաշտելի Էլ Մորիա - 1 հուլիսի, 2008 թ.