Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
նոյեմբեր, 2007 թիվ - հունվար, 2008 թիվ

 Հաջողության ազդարարում  Սանատ Կումարա - 20 նոյեմբերի, 2007 թ.
 Ես այսօր եկել  եմ, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ, որ սիրող ու հոգատար մոր նման միշտ ձեր կողքին եմ  Մայր Մարիամ - 8 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Դուք պետք է Սպասավորությանը նվիրաբերեք ձեր ողջ կյանքը   Սանատ Կումարա - 20 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ամեն մի իմ նոր գալստյամբ ես ավելի ու ավելի վստահ եմ ինձ զգում Երկրի վրա  Մայր Մարիամ - 21 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ուսմունք Երկիր մոլորակի կենսահոսքերի նկատմամբ պատասխանատվության մասին  Տեր Սուրիա - 22 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ուղերձ իմ աշակերտներին  Պաշտելի էլ Մորիա - 23 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ուսմունք ալքիմիայի և գիտակցության փոխակերպման մասին  Պաշտելի Սեն-Ժերմեն - 24 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ուսմունք Միասնության մասին  ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 25 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Իմ խրատը աշակերտներիս  Պաշտելի Սերապիս Բեյ - 26 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Տարեվերջյան հանձնարարականներ   Պաշտելի Մայր Մարիամ - 27 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Կարևոր ուղերձ  Միասնականի Ներկայություն - 28 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Իմ հանձնարարականներն ու մաղթանքներն ուղղված ձեզ  Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 29 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Դուք բոլորդ կհագենաք Լույսով և կողողվեք մեր աշխարհի էներգիաներով  Տեր Մայտրեյա - 30 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Նոր Աստվածային շնորհատվություն  Տեր Սուրիա - 30 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Հանապազօրյա խրատներ  Պաշտելի Հիսուս - 31 դեկտեմբերի, 2007 թ.
 Ուսմունք գիտակցության փոփոխության մասին   Հաութամա Բուդդա - 1 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք Վեհապետների ուսուցանման նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք դրսևորելու մասին  Հիլարիոն Վեհապետ - 2 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք վնասակար սովորություններից ձերբազատվելու և գիտակցության կայուն բացասական վիճակների մասին   Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ - 3 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք կյանքում Աստվածային հատկանիշներ դրսևորելու մասին   Պաշտելի Լանելո - 4 հունվարի, 2008 թ.
 Ես եկել եմ, որպեսզի ավերեմ ձեր գիտակցության բոլոր դոգմաները   Տեր Շիվա - 5 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք թրթռանքների բարձրացման մասին  Պաշտելի Զրադաշտ - 6 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք կարմայից ազատվելու մասին   Պաշտելի Կութհումի - 7 հունվարի, 2008 թ.
 Պատվիրաններ   ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 8 հունվարի, 2008 թ.
 Ուսմունք զանազանելու կարողության մասին  Հաութամա Բուդդա - 9 հունվարի, 2008 թ.
 Ես եկել եմ տեղեկացնելու ձեզ մեր աշխատանքի հերթական փուլի ավարտի և հաջորդ փուլի սկզբի մասին   Պաշտելի Էլ Մորիա - 10 հունվարի, 2008 թ.