Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս հուլիս, 2006 թիվ

  Թու'յլ տվեք ինքներդ ձեզ՝ ձեր գիտակցությամբ դուրս գալ ձեր ընտանիքի, ձեր քաղաքի, ձեր երկրի շրջանակներից և ընդունել  ամբողջ Երկիրը որպես ձեր հարազատ տունը Տեր Մայտրեյա - 5 հունիսի, 2006 թ
  Առաջիկա ամառային արևադարձի օրվա և այդ օրվա հետ կապված Աստվածային ողորմածությունների մասին    Տեր Մայտրեյա - 15 հունիսի, 2006 թ
  Հատկապես հենց դու'ք պետք է, Աստվածային նմուշօրինակներին համապատասխան, իրականացնեք Երկրի վրայի փոփոխությունները Տեր Մայտրեյա - 18 հունիսի, 2006 թ
 Ձեր գիտակցության մեջ դուք ձևավորում եք նոր իրականություն  Սանատ Կումարա - 1 հուլիսի, 2006 թ
 Ձեր գիտակցության մակարդակը որոշվում է Աստվածային այն հատկանիշներով, որոնք ձեռք եք բերում ձեր Ուղու վրա  Պաշտելի Մեծն Աստվածային Ուղորդիչ 2 հուլիսի, 2006 թ
 Ես հրամցնում եմ ձեզ այս ուղեցույցն այն հույսով, որ կկարողանաք այն օգտագործել ձեր ամենօրյա հոգևոր աշխատանքում  Տեր Շիվա 3 հուլիս, 2006 թ
 Այն բանից, թե որքանով կկարողանաք ձեր մեջ զարգացնել Աստվածային Սիրո որակը, կախված է այն, թե որքան հաջող կկարողանաք շարունակել ձեր հրաշալի մոլորակի էվոլյուցիան  Պաշտելի Սուրիա 4 հուլիսի, 2006 թ
 Միայն տգիտությունն ու սահմանափակությունն են ձեզ սահմանազատում այն բանից, որպեսզի ընդունեք կյանքի յուրաքանչյուր մասնիկի հետ ձեր միասնությունը  Տեր Մայտրեյա 5 հուլիսի, 2006 թ
 Կարմայի Օրենքի հասկացության ընդլայնումը  Պաշտելի Կութհումի 6 հուլիսի, 2006 թ
 Կգտնվեն նրանք, ովքեր կդրսևորեն իրենց կայունությունն ու նվիրվածությունը և կկարողանան օգնել մեզ մեր նպատակների իրականացման գործում Տիրակալ Մորիա 7 հուլիսի, 2006 թ
 Ես սրտից-սիրտ հաղորդակցության եմ ձգտում նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են այդպիսի հաղորդակցությանը  Պաշտելի Հիսուս 8 հուլիս, 2006 թ
 Ուսմունք ձեր գործողությունների կարմայական պատասխանատվության մասին՝ թելադրությունների տեքստերի թարգմանության և դրամական միջոցների տնօրինման բնագավառներում  Սանատ Կումարա 9 հուլիսի, 2006 թ
 Ուսմունք երջանկության մասին Հաութամա  Բուդդա 10 հուլիսի, 2006 թ
 Մի' ընկեք այն ճշմարտության որոնումների հետևից, որը ծագել է մարդկային գիտակցությունից, այլ մղվեք դեպի այն Ճշմարտությունը, որը մուտք է գործում ձեր աշխարհ Լույսի Բարձրագույն օկտավաներից, և այնժամ դուք պայծառ ապագա կապահովեք Երկիր մոլորակի համար  Պաշտելի Կիկլոպեոս 11 հուլիսի, 2006 թ
 Ուսմունք Աշակերտության Ուղու մասին  Պաշտելի Լանելլո 12 հուլիսի, 2006 թ
 Ուսմունք մարգարեների և մարգարեությունների մասին  Հովհաննես Սիրեցյալ 13 հուլիսի, 2006 թ
 Ես կուզենայի, որ ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ տեղեկացվեին մեր Ուղու մասին և կանգնեին Հիերարխիայի աստիճանի վրա  Պաշտելի Սերապիս Բեյ 14 հուլիսի, 2006 թ
 Ես և իմ հրեշտակները պատրաստ ենք գալ ձեր առաջին իսկ կանչով...  Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ 15 հուլիս, 2006 թ
 Միայն ձեզնից է կախված, թե կկարողանա՞ք արդյոք ձեր Բարձրագույն Եսի համար ապահովել զրույցի բարենպաստ պայմաններ  Պաշտելի Իլարիոն  16 հուլիսի, 2006 թ
 Ես ձեզ մաղթում եմ, որ ձեր կյանքերում դրսևորեք միայն դրական հատկանիշներ և մշտապես մղվեք դեպի Աստվածային աշխարհի լեռնագագաթները...  Պաշտելի Լանտո  17 հուլիսի, 2006 թ
 Մենք ձեզ տալիս ենք Կենդանի Խոսք և Կենդանի Ուսմունք և ակնկալում ենք, որ ֆիզիկական պլանի ձեր կոնկրետ գործերով դուք կյանքում կներդնեք մեր Խոսքն ու մեր Ուսմունքը  Սանատ Կումարա  18 հուլիսի, 2006 թ
 Ամսի 23-ի թողության շնորհի և մյուս հնարավորությունների մասին, որոնք տրվում են Երկնոլորտների կողմից  Պաշտելի Էլ Մորիա  19 հուլիսի, 2006 թ

 Ձեռքից բաց մի' թողեք ձեր շանսը և ձգտեցեք միշտ մնալ էվոլյուցիոն հնարավորության միջանցքում  Պաշտելի Զրադաշտ  20 հուլիսի, 2006 թ

 Թելադրությունների ամառային շրջանը, որը Բուլղարիայում իրականացվում էր մեր դեսպանորդի միջոցով, ավարտված է  Պաշտելի Էլ Մորիա  21 հուլիսի, 2006 թ
Գլխավոր էջ    Նախորդ էջ