Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2014 թիվ

 Մենք ձեզ խնդրում ենք ձեր բոլոր ուժերը կենտրոնացնել ներքին համակշռության պահպանման համար  Սանատ Կումարա  - 20 դեկտեմբերի 2014 թ.
 Ամեն օր խնդրեք Աստծուն լինել ձեզ հետ և ղեկավարել ձեր ողջ կյանքը   Տեր Շիվա - 21 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Փոխվեք ինքներդ՝ կփոխվի ամբողջ աշխարհը      Տեր Սուրիա - 22 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Մշտապես  եղեք Սիրո մեջ, և ձեր շուրջն ամեն ինչ կսկսի փոխվել  Մայր Մարիամ - 23 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Ես եկել եմ ձեզ համար պարզաբանելու մոլորակում հաստատված իրադրությունը   Հաութամա Բուդդա - 24 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Առանց ճշմարիտ հոգևոր ավանդույթները պահպանելու հնարավոր չէ հասարակության բարեհաջող զարգացումը  Տեր Լանտո - 25 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Ես կոչ եմ անում՝ ձեր ամեն մի օրը նվիրաբերել Աստծուն    Էլոհիմ Կիկլոպոս - 26 դեկտեմբերի, 2014 թ.
 Մենք հստակ ցույց ենք տալիս Ուղին   Վեհապետ Մորիա - 27 դեկտեմբերի, 2014 թ.