Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2011 թիվ

 Պահեք ձեր գիտակցությունն այնպիսի մակարդակով, որում այն անխոցելի կլինի պատրանքի հրապուրանքների նկատմամբ  Սանատ Կումարա - 14 հունիսի, 2011 թ.
 Ուղին ձեր ներսում է   Տեր Սուրիա - 15 հունիսի, 2011 թ.
 Ձեռնադրումների Ուղու Ուսմունքի եզրաշերտերը   Տեր Մայտրեյա - 16 հունիսի, 2011 թ.
 Ինչպես ձեր, այնպես էլ ամբողջ մոլորակի ապագան դուք կերտում եք  ձեր երեխայի սաղմնավորման պահին Կութհումի - 17 հունիսի, 2011 թ.
 Ոսկեդարն անխուսափելի է ձեզ համար  Սեն Ժերմեն - 18 հունիսի, 2011 թ.
 Ուսմունք զանազանման կարևորության մասին, թե Ուղու որ հատվածում եք գտնվում  Տեր Լանտո - 19 հունիսի, 2011 թ.
 Մենք լիահույս ենք, որ մեր ցանած Ոգու սերմերը ծիլեր կտան մարդկանց հոգիներում  Վեհապետ Գոդֆրե - 20 հունիսի, 2011 թ.
 Միակ բանը, որով այժմ կարող է փրկվել մարդկությունը՝ ձեր վստահությունն է Բարձրագույն իրականության գոյության նկատմամբ  Տեր Շիվա - 21 հունիսի, 2011 թ.
 Ես ձեզ կանչում եմ ճամփորդելու իրական աշխարհում  Հաութամա Բուդդա - 22 հունիսի, 2011 թ.
 Մենք միասին կարող ենք ի կատար ածել այն հրաշքը, որն սպասվում է Ռուսաստանին  Պաշտելի Մայր Մարիամ - 23 հունիսի, 2011 թ.
 Ինքներդ ձեզ փրկելով գիտակցության անորակ վիճակներից՝ դուք փրկում եք ողջ աշխարհը  Պաշտելի Գուան Ին - 24 հունիսի, 2011 թ.
 Հասել է ձեր գիտակցության մեջ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը  Պաշտելի Բաբաջի - 25 հունիսի, 2011 թ.
 Ընդունելու ունակություն  Վեհապետ  Էլ Մորիա - 26 հունիսի, 2011 թ.