Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2010 թիվ -հունվար, 2011 թիվ

 Հասել է ձեր վերջնական ընտրություն կատարելու պահը   Սանատ Կումարա  - 22 դեկտեմբերի 2010 թ.
 Ոչ թե լայնակի, այլ դեպի խորք ընթանալով դուք կհասնեք արդյունքի   Վեհապետ Էլ Մորիա - 23 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Մենք բարի բերք ենք ակնկալում ձեր էության մեջ ծլարձակած Աստվածայնությունից   Տեր Սուրիա - 24 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Ոչ թե Համբարձյալ Դասերի հետ աշխատանքն է ապահովում Ուղով ձեր առաջխաղացումը, այլ ձեր գիտակցության որակը  Տեր Շիվա - 25 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Նոր գիտակցությունը աճի հնարավորություն կտա նոր հասարակությանը   Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 26 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Նախորդ և այս դարասկիզբների իրադարձությունների փոխկապակցվածությունը Ռուսաստանում   Պաշտելի Լանելո - 27 դեկտեմբերի, 2010 թիվ
 Այսօրվա զրույցը կպարզաբանի Ուղու վրա կրած ձեր ձախորդությունների պատճառը   Վեհապետ Կութհումի - 28 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Ավարտվող տարվա որոշ ամփոփումներ   Սերապիս Բեյ - 29 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Աստվածային գիտությունը բոլոր գիտություններից ամենաբարդն է   Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 30 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Ես մաղթում եմ, որ հաջողությամբ դիմանաք ձեր բոլոր փորձություններին    Տեր Մայտրեյա - 31 դեկտեմբերի, 2010 թ.
 Տարեսկզբի ավանդական ուղերձ   Հաութամա Բուդդա - 1 հունվարի, 2011 թ.
 Անուրախ ուղերձ   Վեհապետ Էլ Մորիա - 2 հունվարի, 2011 թ.