Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2010 թիվ

 Ուսմունք պատասխանատվության մասին  Սանատ Կումարա - 1 հունիսի, 2010 թ.
 Ժամանակն է պատրանքի աշխարհից ելնելու դեպի Աստծո իրական աշխարհը   Պաշտելի Ալֆա - 2 հունիսի, 2010 թ.
 Ժամանակն է, որ մարդկությունը մղվածություն դրսևորի և բարձրանա գիտակցության նոր մակարդակի վրա  Տեր Սուրիա - 3 հունիսի, 2010 թ.
 Հասավ լուրջ խոսակցության պահը  Վեհապետ Էլ Մորիա - 4 հունիսի, 2010 թ.
 Մենք մեր օգնության ձեռքն ենք մեկնում յուրաքանչյուրին, ով մեզնից օգնություն է խնդրում   Վեհապետ էլ Մորիա - 5 հունիսի, 2010 թ.
 Պատիվ ու գովք ուղղահավատներին  Պաշտելի Զրադաշտ - 6 հունիսի, 2010 թ.
 Ուսմունք աշխատանքի և դրամի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին   Պաշտելի Բաբաջի - 7 հունիսի, 2010 թ.
 Խոսակցություն Ռուսաստանի մարդկանց հետ   Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 8 հունիսի, 2010 թ.
 Ոսկեդարը պետք է վեր հառնի նախ և առաջ ձեր էության խորքում   Սեն Ժերմեն - 9 հունիսի, 2010 թ.
 Զրույց բնավորության որոշ բացասական գծերի հաղթահարման անհրաժեշտության վերաբերյալ   Հաութամա Բուդդա - 10 հունիսի, 2010 թ.
 Երջանիկ կյանքի ողջ մեխանիզմը դրված է ձեր ներսում   Մայր Մարիամ - 11 հունիսի, 2010 թ.
 Ուսմունք թրթռանքների և այն ամենի փոխկապակցվածության մասին, ինչ գոյություն ունի Երկրի վրա  Վեհապետ Կութհումի - 12 հունիսի, 2010 թ.
 Զրույց պատրանքի աշխարհից ելնելու և Աստվածային աշխարհ մուտք գործելու մասին   Տեր Մայտրեյա - 13 հունիսի, 2010 թ.
 Մենք ձեզ ցույց ենք տալիս ուղին, որը կոչված է փոխելու մոլորակի իրադրությունը   Աթենաս Պալլաս - 14 հունիսի, 2010 թ.
 Բոլորդ էլ կհասնե՛ք ձեր Հաղթանակին...   Համբարձյալ Տիրուհի Կլարա - 15 հունիս, 2010 թ.
 Մեր խնդիրն է՝ ճիշտ ուղղություն և կոշմնորոշիչներ տալ նրանց, ովքեր ի վիճակի են դրանցից օգտվել  Պաշտելի Լանելո - 16 հունիսի, 2010 թ.
 Ուսմունք Խոսքի նկատմամբ հոգածու վերաբերմունքի մասին  Հովհաննես Սիրեցյալ - 17 հունիսի, 2010 թ.
 Աստծո օգնությամբ ամեն ինչ հնարավոր է...  Պաշտելի Պորցիա - 18 հունիսի, 2010 թ.
 Նշանակալից զրույց ձեզ համար  Գուան Ին - 19 հունիսի, 2010 թ.
 Դուք պետք է կողմնորոշվեք, թե որն է ձեզ համար ավելի կարևոր՝ ձե՞ր աշխարհը, թե՞ Աստվածային աշխարհը  Պաշտելի Բաբաջի - 20 հունիսի, 2010 թ.
 Եզրափակիչ ուղերձ   Վեհապետ Էլ Մորիա - 21 հունիսի, 2010 թ.