Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
դեկտեմբեր, 2009 թիվ -  հունվար, 2010 թիվ

Նախազգուշացում այն մասին, որ դուք ընտրել եք դեպի ապագա տանող ամենաբարդ ուղին  Սանատ Կումարա - 1 դեկտեմբերի, 2009 թ.

      Հասել է  Լինելիության Բարձրագույն Իրականության մեջ արթնանալու ժամը  Տեր Սուրիա - 2 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Ցուցաբերե՛ք ձեր Հավատն ու նվիրվածությունը Երկնքին  Տեր Շիվա - 3 դեկտեմբերի, 2009 թ.

        Ոգու սխրագործնե՜ր են պետք...  Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 4 դեկտեմբերի, 2009 թ.

      Զրույց այն մասին, թե ինչպես կարդալ ուղերձներն ու ինչպես վերաբերվել Դեսպանորդին  Պաշտելի Բաբաջի - 5 դեկտեմբերի, 2009 թ.

Դուք ձեր երեխաներին պետք է այնպես վերաբերվեք, ասես այդ ես՝ Տեր Մայտրեյաս եմ եկել ձեզ մոտ ձեր երեխայի կերպարանքով  Տեր Մայտրեյա - 6 դեկտեմբերի, 2009 թ.

      Համբարձյալ Վեհապետների խնդիրը ժամանակակից աշխարհում մոլորված հնարավորինս շատ Լույսի հոգիների փրկությունն է  Տեր Լանտո - 7 դեկտեմբերի, 2009 թ.
       Իմ Աստվածային հուրը մշտապես ձեզ հետ է...  Զրադաշտ - 8 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ցանկացած ուսմունք, որը չի ամրապնդվում պրակտիկ գործերով, մեռած ուսմունք է   Պաշտելի Լանելո - 9 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ամբողջ կատարելությունը ձեր ներսում է դրված...   Սեն Ժերմեն - 10 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Վարդե Ուղու էությունը   Պաշտելի Հիսուս - 11 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ուսմունք բացասական էներգիաներից ձերբազատվելու մասին  Վեհապետ Կութհումի - 12 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ուսմունք Երկրի ընթացիկ իրավիճակի և ձեր հոգևոր որոնումների ուղղության մասին   Հաութամա Բուդդա -13 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Այժմ Երկրի վրա իդեալական պայմաններ են ստեղծված, այնպես որ ամեն ոք կարող է դրսևորել իր ներքին էությունը   Միքայել Հրեշտակապետ - 14 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ուսմունք սեքսուալ էներգիայի ճիշտ ծախսման մասին   Սերապիս Բեյ - 15 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Իմաստ ունի միայն ինքզինք փոխելը   Կոնֆուցիոս - 16 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Դուք ձեր սպասավորությունը կարող եք սկսել հենց այնտեղ, որտեղ այս պահին գտնվում եք   Պաշտելի Նադա - 17 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Կարևոր է այն, թե որքանով եք ունակ պահպանելու ձեր նվիրվածությունն Աստծո Կամքին   Հիլարիոն Վեհապետ - 18 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Հատկապես ձեր միջավայրում՝ ձեզ շրջապատող քաոսի ու կոպտության մեջ, կարող են ծաղկել Աստվածային գիտակցության լոտոսները   Էլոհիմ Կիկլոպոս - 19 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Մեզ հարկավոր է Երկրի կենսահոսքերին ծառայելու ձեր պատրաստակամությունը տեսնել  Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 20 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Ուսմունք Աստվածային Ազատության մասին   Ազատության Աստվածուհի - 21 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Մենք ձեր օգնության կարիքն ունենք   Աթենաս Պալլաս - 22 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Թող որ իմ Գթասրտության ու Կարեկցանքի ճառագայթը հասնի ձեր սրտերին   Գուան Ին - 23 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Ոգու կրակներ, սրտի կրակներ՝ ահա թե ինչը ձեզ պետք է մտահոգի առաջին հերթին   Վայրոչանա Բուդդա - 24 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Ուսմունք Դեսպանորդի պատմուճանի ազդեցության մասին   Պաշտելի Պորցիա - 25 դեկտեմբերի, 2009 թ.
      Ես եկել եմ նախազգուշացնելու, որ ամեն ինչ չէ, որ բարեհաջող է Երկրի վրա   Էլոհիմ Հերկուլես - 26 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ամենուրեք պետք է դրսևորվի Հավատ և բարեպաշտություն   Մայր Մարիամ - 27 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Մենք միասին դեռ շատ ճանապարհ ունենք անցնելու էվոլյուցիայի աստիճաններով  Զորավոր Տիեզերք - 28 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Հիերարխիայի հետ մեկտեղ դուք պատասխանատվություն եք կրում այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունենում մոլորակի վրա   Պաշտելի Ալֆա - 29 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ձեր շրջապատի տարածությունը լցրեք կատարյալ նմուշօրինակներով   Էլոհիմ Ապոլոն - 30 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Ես մաղթում եմ, որ սովորեք ձեր գիտակցությունը պահել այնպիսի մակարդակի վրա, որտեղ առկա է միայն Սեր, ուրախություն, անդորր ու ներդաշնակություն  Պաշտելի Հելիոս - 31 դեկտեմբերի, 2009 թ.
     Օրհնանք   Միասնականի Ներկայություն - 1 հունվարի, 2010 թ.
     Ընդունեք այս ուղերձի շնորհը ձեր սրտերի մեջ   Հաութամա Բուդդա - 2 հունվարի, 2010 թ.
     Առանց Երկրի վրա տիեզերական Հիերարխիայի վերականգնմնան, առանց Աստվածային Օրենքի նկատմամբ պատկառանք տածելու՝ Երկրի մարդկությունն ապագա չունի   Մովսես - 3 հունվարի, 2010 թ.
     Երկրի վրա խաղաղությունը կախված է գիտակցության այն մակարդակից, որը կարող են Երկրի վրա դրսևորել Աստծո լավագույն ուստրերն ու դուստրերը   Էլոհիմ Խաղաղություն - 4 հունվարի, 2010 թ.
     Դուք պետք է հիշեք, որ ձեր կյանքում ամենակարևորն Աստված է   Տեր Շիվա - 5 հունվարի, 2010 թ.
     Զրույց Վեհապետների մարմնավորման և դեսպանորդության ինստիտուտի շուրջ   Պաշտելի Հիսուս - 6 հունվարի, 2010 թ.
      Արթնացման կոչ  Սանատ Կումարա - 7 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց դրամական էներգիայի և շատ այլ բաների շուրջ   Պադմասամբհավա - 8 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց Ճշմարիտ Խոսքի նկատմամբ ակնածալից վերաբերմունքը վերականգնելու շուրջ   Հովհաննես Սիրեցյալ - 9 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց Ոսկեդարի մասին   Սեն Ժերմեն - 10 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց աշակերտելու Ուղու մասին   Ջավալ Կհուլ - 11 հունվարի, 2010 թ.
      Կա Ուղի, որը ձեր սրտերում է   ԵՍ ԵՄ ՈՐ ԵՄ - 12 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց Ռուսաստանում Աստվածային հնարավորությունը կյանքի կոչելու մասին  Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 13 հունվարի, 2010 թ.
      Զրույց ուղերձների ազդեցության մասին   Վեհապետ Կութհումի - 14 հունվարի, 2010 թ.
      Ուսմունք Համայնքի մասին   Հաութամա Բուդդա - 15 հունվարի, 2010 թ.
      Փոխանցվող ուղերձների նպատակներից մի քանիսի մասին   Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 16 հունվարի, 2010 թ.
      Ես ձեզ գործի եմ կոչում  Վեհապետ Գոդֆրի - 17 հունվարի, 2010 թ.
      Ուսմունք մոլորակի իրավիճակի մասին   Հիլարիոն Վեհապետ - 18 հունվարի, 2010 թ.
      Լույսի երկու առաքելություն  Տիկին Թեոսոֆիա - 19 հունվարի, 2010 թ.

Մեր խնդիրն է` արթնացնել հնարավորինս շատ հոգիների  Սերապիս Բեյ - 20 հունվարի, 2010 թ.

       Ես կամենում եմ վստահություն սերմանել ձեր մեջ և ազատել ձեզ վախենալուց  Վեհապետ Մորիա - 21 հունվարի, 2010 թ.