Թելադրություններ` ընդունված Դեսպանորդ
Տատյանա Միկուշինայի կողմից
հունիս, 2009 թիվ -  հուլիս, 2009 թիվ

 Դադարե՛ք խույս տալ էվոլյուցիայի խնդիրներից  Սանատ Կումարա - 20 հունիսի, 2009 թ.
 Այլևս ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել  Տեր Սուրիա - 21 հունիսի, 2009 թ.
 Ես կանչում եմ ձեզ դեպի ապագա...  Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ - 22 հունիսի, 2009 թ.
 Ձեր խնդիրն է՝ սովորել հաղթանակ տանել նուրբ ոլորտում   Սերապիս Բեյ - 23 հունիսի, 2009 թ.
 Ես եկել եմ, որպեսզի ձեր հոգիները դուրս հանեմ այն խավարից, որի մեջ սուզված է Երկիր մոլորակը  Տեր Շիվա - 24 հունիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք ընտրության և Ուղու մասին  Տեր Մայտրեյա - 25 հունիսի, 2009 թ.
 Ինչու բոլորը չէ, որ կարող են ընթանալ Ուղով  Պաշտելի Հիսուս - 26 հունիսի, 2009 թ.
 Երկնոլորտները տալիս են ձեզ ևս մեկ հնարավորություն  Պաշտելի Գուան Ին - 27 հունիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք երջանկության և Աստվածային Ուղու մասին  Պաշտելի Զրադաշտ - 28 հունիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք Սպասավորության մասին  Պաշտելի Ջավալ Կհուլ - 29 հունիսի, 2009 թ.
 Ողջ մարդկային հասարակայնությունը մուտք է գործել կոլեկտիվ ձեռնադրման ժամանակաշրջան   Պաշտելի Լանտո - 30 հունիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք առճակատումների հաղթահարման մասին   Հաութամա Բուդդա - 1 հուլիսի, 2009 թ.
 Զրույց կենսականորեն անհրաժեշտի մասին  Պաշտելի Կութհումի - 2 հուլիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք Մահա Քրանթիի մասին   Պաշտելի Բաբաջի - 3 հուլիսի, 2009 թ.
 Ուսմունք հոգևոր գործառությունների մասին  Մեծն Աստվածային Ուղղորդիչ - 4 հուլիսի, 2009 թ.
 Հավանականություն կա, որ Ոսկեդարը մուտք կգործի Երկիր  Հիլարիոն Վեհապետ - 5 հուլիսի, 2009 թ.

 Ուսմունք Աստվածային էներգիայի ճիշտ ծախսման մասին   Վեհապետ Գոդֆրի - 6 հուլիսի, 2009 թ.

 Լուրջ զրույց ռուսաստանաբնակների հետ  Վեհապետ Նիկոլայ Ռերիխ - 7 հուլիսի, 2009 թ.
 Զրույց հետագա էվոլյուցիայի համար անհրաժեշտ հատկանիշների մասին   Պադմա Սամբհավա - 8 հուլիսի, 2009 թ.
 Ես ձեր գիտակցությանը կանչում եմ դեպի վեր   Պաշտելի մայր Մարիամ - 9 հուլիսի, 2009 թ.
 Մենք շարունակում ենք Ռուսաստանում սկսած մեր գործը  Վեհապետ  Էլ Մորիա - 10 հուլիսի 2009 թ.