Ոգու ուժը կառավարում է աշխարհը

Մովսես

21 դեկտեմբերի, 2013 թ.

 

ԵՍ ԵՄ Մովսեսը:

Ես կրկին ձեզ այցի եմ եկել: Եկել եմ, որովհետև մարդկությունն այն առաջնորդության և օգնության կարիքն ունի, որը բխում է Համբարձյալ Դասերից:

Ես ապրել եմ Երկրում և գիտեմ այն պայմանները, որոնցում այժմ գտնվում է մարդկությունը: Ինձ չափազանց հուզում է Երկրում տեղի ունեցող ամեն ինչ, որովհետև դա իմ հարազատ մոլորակն է, իմ բանականության օրրանը:

Իսկ հիմա կամենում եմ ձեզ տալ իմ խրատները, որոնք հրատապ կլինեն մարմնավորման մեջ գտնվող մարդկանց մեծ մասի համար: Նախ ասեմ, որ ուրախ եմ, որ վիթխարի ջանքերի շնորհիվ հաջողվում է պահպանել մոլորակի համակշռությունը: Բայց նաև հասկանում եմ, որ մարդկության էվոլյուցիան կարող է և ավելի հաջող ընթանալ, եթե ավելի մեծ փոխազդեցություն ապահովվի մեր աշխարհների միջև՝ այն աշխարհի, որում գտնվում եք դուք, և այն աշխարհի, որում գտնվում են մարդկության լավագույն ներկայացուցիչները, որոնք հասել են գիտակցության համբարձյալ վիճակին:

Եվ իրոք՝ ձեր կողքին գոյություն ունի մի ամբողջ բարձր զարգացած քաղաքակրթություն, որը բաղկացած է մարդկության լավագույն ներկայացուցիչներից: Այն տառացիորեն հենց այնտեղ է, որտեղ դուք եք գտնվում՝ նույն տարածության մեջ, բայց այլ հաճախությունների վրա: Այդ բարձր զարգացած քաղաքակրթության հետ ձեր փոխազդեցությունն ամբողջովին և լրիվ կերպով կապված է ձեր ցանկությունից: Դուք պետք է ձեր գիտակցության մեջ ընդունեք այդ կապի հնարավորությունը: Պետք է այնքան փոխեք ձեր գիտակցությունը, որ այդ փոխազդեցությունը հնարավոր դառնա: Եվ հենց դա է գոյություն ունեցող իրականությունը: Շատ քիչ բան է մնացել՝ պետք է կամենաք կապի մեջ մտնել այն աշխարհի հետ, որում բնակվում են Համբարձյալ Վեհապետները:

Մեր աշխարհների կտրվածությունն ապագայում կդադարի: Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ մարդկության բոլոր ներկայացուցիչները չէ, որ կկարողանան մոտ գալ և շարունակել իրեն գոյությունը նոր իրականության մեջ: Ցավոք, դա այդպես է:

Նույնիսկ իմ այս ուղերձը կարդացող ոչ բոլորը կկարողանան իրենց ներսում հաղթահարել այն ինչ-որ բանը, որը խոչընդոտում է հետագա էվոլյուցիան:

Ձեր հետագա զարգացումն ամբողջովին և լրիվությամբ կախված է այն ջանքերից, որոնք գործադրում եք ձեր սեփական անկատարություններն ու թերությունները հաղթահարելու ուղղությամբ:

Ձեր քաղաքակրթությունը չի կարող գոյատևել որոշակի սահմանից այն կողմ, որը նշել է Աստված: Չի կարող գոյատևել, քանի որ ինքն իրեն կտրել է Աստծուց և Նրա Օրենքից: Բայց մարդկության այն ներկայացուցիչների համար, որոնք կընդունեն Աստվածային Օրենքն ու կառաջնորդվեն դրանով, լայնորեն կբացվեն հետագա էվոլյուցիայի դռները:

Արդեն ամենամոտ ժամանակներում ձեզ կվիճակվի ցուցադրել ձեր հավատն ու վճռականությունը: Դրա համար եմ ես այսօր ձեզ այցի եկել: Ձեզնից շատերը հավատարմորեն ծառայել են ինձ իմ երկրային մարմնավորման ժամանակ: Ես հիշում եմ ձեր հավատարմության մասին և հիմա պատրաստ եմ ձեզ ցուցաբերելու ամբողջ հնարավոր օգնությունը:

Ես տեսնում եմ, որ կարիք կա ձեզ հերթական անգամ հիշեցնելու Աստվածային Օրենքով առաջնորդվելու անհրաժեշտության մասին, որը ես գրի էի առել քարե սալիկների վրա:

Հազարավոր տարիներ են անցել, և էլի ես ստիպված եմ գալ ու հիշեցնել ձեր կյանքերում Աստվածային Օրենքով առաջնորդվելու անհրաժեշտության մասին:

Հենց միայն դա կարող է ձեզ պոկել պատրանքի կապանքներից, հենց միայն դա կարող է բացել ձեզ համար Աստվածային հնարավորության պատուհանն ու հետագա էվոլյուցիայի Ուղին:

Դուք մոռացել եք Աստծուն: Այն քաղաքակրթությունները, որոնք մոռանում են Աստծուն, դատապարտված են չգոյության:

Ես խոսում եմ Աստծո մասին՝ որպես Բարձրագույն Օրենքի, որը գործում է այս տիեզերքում: Դուք կարող եք ձևացնել, թե ոչ մի Օրենք էլ գոյություն չունի և որոշ ժամանակ գոյատևել ձեր հնարած օրենքներով: Բայց դա հնարավոր է մինչև մի որոշակի սահման, որն Աստված է գծել ձեզ համար:

Ուստի ես այսօր դիմում եմ ձեզ՝ ձեզնից նրանց, ովքեր իրենց գիտակցությամբ պատրաստ են ընդունել Օրենքը և իրենց կյանքում առաջնորդվել դրանով:

Կարիք չկա, պաշտելինե՛րս, դուրս գալ փողոց և գոռալ Աստվածային Օրենքին հետևելու անհրաժեշտության մասին: Ո՛չ, դա Վեհապետների ուղին չէ: Վեհապետներն ուսուցանում են Օրենքին հետևել սրտերի ներսում: Այդ պատճառով Ուղին կոչվում է Ներքին Ուղի:

Արտաքին աշխարհը հնազանդորեն կրկնում է ձեր ներքին վիճակը: Ուստիև ձեր ամբողջ հոգսը պետք է լինի այն, որ Աստծո Օրենքով առաջնորդվեք ձեր սրտերում ու ձեր ներքին տարածության մեջ:

Դուք կարող պահպանել ձեր նվիրվածությունն Աստծուն և հետևել Նրա Օրենքին նույնիսկ այնժամ, երբ բանտում եք գտնվում: Ձեր ներքին ազատությունը կախված չէ այն արտաքին շրջապատից, որում գտնվում եք:

Ըստ այդմ՝ ես կոչ եմ անում, որ դրսևորեք ձեր Աստվածային Ազատությունը, որը ձեր գիտակցության որակն է և միշտ ձեզ հետ է, նույնիսկ այնժամ, երբ դուք ամբողջովին թաղված եք արտաքին աշխարհի պատրանքի մեջ:

Հասկանու՞մ եք, թե ինչի մասին եմ խոսում...

Ես խոսում եմ այն մասին, որ միայն ձեր ներքին նվաճումների աստիճանն է բացում ձեր հետագա էվոլյուցիայի ուղին:

Արտաքին պատրանքային ուժերի դիմադրությունը դուք պետք է հաղթահարեք ձեր գիտակցության մեջ:

Երբ մարդիկ թերզարգացած են, ելնում են փողոց, հեղափոխություն են անում, իշխանություն են տապալում:

Ես ձեզ ուսուցանում եմ արտաքին աշխարհը փոխել ներքնաշխարհը փոխելու ճանապարհով: Եվ հենց դա է այն Ուղին, որով ձեզ առաջնորդում են Համբարձյալ Վեհապետները:

Ձեր ներքին մրրիկների խաղաղեցումը հանգեցնում է արտաքին փոթորիկների խաղաղեցմանը: Ներքինը կառավարում է արտաքինը: Ոգու ուժը կառավարում է աշխարհը:

Այդ պատճառով մեզ հակադիր ուժերն ամեն ինչ անում են, որ ձեր Ոգին լռի: Եվ ձեր Ոգու դեմ այդ կռիվը ոչ մի րոպե չի դադարում: Ժամանակակից հասարակության ամբողջ ինդուստրիան ուղղված է ձեր Ոգու դեմ պայքարին:

Եվ փոխանակ դա գիտակցելու և պատրանքի ուժերին հակադրելու ձեր հավատն ու նվիրվածությունն առ Աստված, դուք ընդառաջում  եք պատրանքի ուժերին և կրում մի պարտությունը մյուսի հետևից:

Մտածե՛ք ասածներիս մասին այնժամ, երբ ի վիճակի կլինեք այդ անել: Մի՛ շտապեք մի կողմ նետել իմ այս Ուղերձի տեքստը և մղվել դեպի հաճկատարորեն ձեզ մատուցվող ժամանցների ու սուռոգատների կողմը:

Ես կշռադատել եմ իմ այս Ուղերձի բովանդակությունն ամբողջ կես տարվա ընթացքում:

Եվ հիմա դուք պետք է հաջորդ կես տարվա ընթացքում մտասևեռվեք իմ այս Ուղերձի էության վրա: Միայն այդ դեպքում Օրենքը կբավարարվի: Միայն այդ դեպքում դուք կդադարեք ստեղծել այն կարման, որն առաջանում է Վեհապետների խոսքերին ականջ չդնելուց:

Ես այս օրով եկա, որպեսզի ձեզ օգնեմ և պահպանեմ ձեր Աստվածայնությունն Ուղու վրա:

ԵՍ ԵՄ Մովսեսը

Տատյանա Միկուշինա, 2013 թ.

 

Գլխավոր էջ     Նախորդ էջ      Հաջորդ էջ