Պատիվ ու գովք ուղղահավատներին...

 

Պաշտելի Զրադաշտ

6 հունիսի, 2010 թիվ

 

ԵՍ ԵՄ Զրադաշտը...

Ես այս օրով եկել եմ, որպեսզի ձեր սրտերում հաստատեմ Հուրը...

Օ՜հ, մարդկության հիշողությունը որքա՜ն կարճ է: Երևի համարյա ձեզնից ոչ ոք չի հիշում, որ ես շատ անգամ եմ մարմին առել Երկրի վրա, որպեսզի Երկրի մարդկությանը մատուցեմ իր Աստվածային բնույթի մասին Ուսմունքը: Եվ Հուրն է, որ ամենից ավելի լավ է նշանավորում մարդկանց Աստվածային բնույթը:

Դուք մոռացել եք ձեր Աստվածային ծագման մասին: Ուստի մեզ՝ Մեծ Սպիտակ Եղբայրությանը, վիճակվում է կրկին ու կրկին այցի գալ ձեզ տարբեր դեսպանորդների միջոցով, որպեսզի ձեզ հիշեցնենք ձեր Աստվածայնության մասին:

Ես եղա իմ Ուսուցչի՝ Ահուրա Մազդայի կամ Արամազդի մարգարեն: Հավանաբար հիմա ձեզ ավելի մոտ է իմ Ուսուցչի մի այլ անունը՝ Սանատ Կումարան...

Այո՛, իհարկե, Սանատ Կումարան... Այդ մեծ ոգին շատ բան է արել Երկրի մարդկության համար և հիմա էլ շարունակում է իր գործը:

Եվ ձեզնից շատերը, շա՜տ շատերը հիշում են իրենց վաղեմի կապը Սանատ Կումարայի հետ: Դուք հիշում եք այդ կապի մասին, որն առկա է ներքին մակարդակներում և հազիվհազ է դրսևորվում ձեր արտաքին գիտակցության մեջ:

Ո՜վ, Սանատ Կումարայի ուղղահավատներ...

Ո՜վ, Սանատ Կումարայի կուսակյացներ...

Ձեզնից շատերը հիմա կարդում են իմ այս ուղերձը: Ձեզնից շատերն այժմ մարմնավորվել են մոլորակի վրա, որպեսզի համակշռություն պահպանեն, որպեսզի իրենց մարմիններով անցկացնեն Հուրը՝ Աստվածային Հուրը, որի նշանը ֆիզիկական ոլորտում կրակի բոցն է: Այդ բոցը ձեզ հիշեցնում է ձեր էության մասին. քանզի նուրբ ոլորտից դուք երևում եք հենց կրակի բոցի պես: Եվ ես ուրախ եմ լինում, երբ մոլորակին տիրած խավարում այս ու այնտեղ հանկարծ բռնկվում է Սպասավորության ջահը: Եվ ձեր շուրջը լուսավորվում է Պայծառեցման այն Լույսով, որով լեցուն է ձեր էությունը:

Ես մտաբերում եմ այն հեռավոր ժամանակները, երբ մարդկանց նվաճումները գնահատվում էին ո՛չ քսակի հաստությամբ, ո՛չ էլ զբաղեցրած պաշտոնով: Հիշում եմ այն ժամանակները, երբ մարդիկ աշխարհում ամենից առավել բարձր էին դասում Աստվածային Կրակի ի հայտ գալը մարդու ներսում: Եվ այդ Կրակն անզեն աչքով տեսանելի էր լինում: Հնարավոր չէր լինում ո՛չ թաքցնել սեփական նվաճումները, ո՛չ էլ մարդկանց մոլորեցնել կեղծ ձեռքբերումներով, որովհետև ամեն ինչն ակներև երևում էր: Աստվածային Հուրը միայն աչքերից չէր շողարձակում, այլ բառացիորեն պարուրում էր բոլոր մարմինները՝ ներառյալ նաև ֆիզիկականը:

Դրանք երանավետ, ոչնչի հետ չհամեմատվող ժամանակներ էին: Իսկ Սանատ Կումարան հնարավորություն ուներ տարին մեկ անգամ՝ Հրո տոնի ժամանակ, ներկա գտնվելու մեր մեջ: Եվ բոլորը հնարավորություն էին ստանում տեսնելու Իր պատկերն այն հրի միջով, որով Ինքն իջնում էր:

Որքան մարդ ավելի շատ էր կարողանում մոտենալ Արամազդին և խոնարհվել Իր առաջ, այնքան էլ բարձր էին նրա հոգևոր նվաճումները: Իսկ նրանք, որոնց Աստվածային բանականությունը մթագնված էր, նույնպես փորձում էին մոտենալ, որպեսզի ցուցադրեն Աստվածության հետ իրենց միասնությունը: Սակայն անմիջապես այրվում էին Աստվածային Հրում կամ հեռու էին փախչում խանձված կատուների պես:

Ձեր օրոք՝ այդպես չէ: Դուք պատվում եք ոչ թե բարեմասնությունը, այլ արատը: Եվ չունեք չափանիշ, որով կարողանայիք զանազանել մեկը մյուսից: Ամեն ինչը ձեզ նույնաբար գորշ ու անբարետես է երևում: Սակայն ես պնդում եմ, որ ձեր մեջ կան ուղղահավատներ: Եվ ես դեպի նրանց սրտերն եմ առաքում իմ Հուրը. իսկ այդ ճառագայթը հիմա ունակ է Կրակ վառելու նրանց սրտերի զոհարանի վրա: Եվ մարմրող ճրագներում նորից կբորբոքվի Հուրը:

Ձեր խնդիրն է՝ ետ բերել այն օրհնյալ ժամանակները, երբ Աստվածները կարող էին այցի գալ ձեզ: Թեկուզ կարճատև, թեկուզ տարին մեկ անգամ, բայց այդ դեպքում դուք ի վիճակի կլինեք ողջ տարվա ընթացքում պահպանելու ձեր գիտակցությունը և թույլ չտալու այն պարսավելի անապատացումը, որն այժմ տիրում է ձեր աշխարհում:

Ձեր գիտակցության բոլոր մգլապատ անկյունները, նրա վրա նստած ողջ վաղեմի փոշին անհրաժեշտ է այրել Աստվածային Հրով: Թո՛ղ հրե սալամանդրներն այժմ զբաղվեն Երկիր մոլորակի տարածքի մաքրման գործով: Թո՛ղ Երկիրը ստանա իր մկրտությունը հրով և մաքրազերծվի խավարից ու քայքայումից:

Ես եկել եմ ձեր սրտերում հաստատելու պաշտումը Հրի: Եկել եմ ձեր սրտերում հաստատելու հավատն ու նվիրվածությունը Սանատ Կումարայի նկատմամբ:

Նոր դավանանքներ ի հայտ եկան այն կրոնի փոխարեն, որը ես հաստատեցի և եղա դրա մարգարեն: Իրենց հիմքում այդ նոր դավանանքները ոչնչով չէին հակասում զրադաշտականությանը: Սակայն Հրո դրսևորումը նվազեց: Եվ մարդիկ կորցրին գիտակցության այն բարձր մակարդակը, որի շնորհիվ կարողանում էին Աստվածային Հուր իջեցնել Երկիր մոլորակի համար: Եվ ամեն ինչը ենթակա դարձավ ավելի ու ավելի շատ անապատացման: Իսկ մարդիկ դադարեցին տարբերել Լույսը խավարից:

Ձեր խնդիրն է՝ վերականգնել Հրո անցումը ձեր աշխարով: Իսկ դա դուք կարող եք անել ձեր չակրաների միջոցով:

Նվիրյալ ու ճշմարիտ Այրե՛ր Սանատ Կումարայի. 144 000 քրիստոս-էակնե՛ր, որ մշտապես գտնվում եք մարմնավորման մեջ և կրում ձեր ծառայությունը. ձեր ժամը հասե՜լ է: Արթնացե՜ք...

Ձեր հերոսական ջանքերի շնորհիվ է, որ այս ողջ ժամանակի ընթացքում մոլորակը հարատևում է: Բայց այժմ հասել է այն պահը, երբ դուք պետք է առաջ անցնեք:

Պատի՜վ ու գովք ուղղահավատներին...

Ձեզ վիճակված է անխոնջ կերպով Աստվածային սկզբունքներ հաստատելու մոլորակի վրա: Գործունեության ամեն մի բնագավառում: Ամեն ինչում...

Եվ ձեր էության խորքից վեր հառնող Աստվածային Հրից խանձված կատուների պես հեռու կփախչեն բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն մնալ հին գիտակցությանբ, ովքեր կփորձեն պնդել իրենց եսակենտրոնությունն ու վատագույն վարվելակերպերը:

 

Կուսակյացնե՛ր Սանատ Կումարայի, Ոգու մարտիկնե՛ր, առա՜ջ...

Հիմա ձե՛ր հերթն է...

 

ԵՍ ԵՄ Զրադաշտը՝ հանուն Երկրի մարդկության Սպասավորության բոցում...

 

Տատյանա Միկուշինա, 2010 թ.

 

Թարգմանեց Խաչիկ Մանասելյանը

 

Գլխավոր էջ   Նախորդ էջ   Հաջորդ էջ